Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett bestämt och avgränsat område. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där.

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan. Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process. Normaltid för att ta fram en detaljplan är minst ett år från uppstart, beroende på planens komplexitet. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan.

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt. Vid önskemål om upprättande av ny eller ändring av befintlig detaljplan ska en skriftlig ansökan om planbesked skickas till kommunen. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av den som har nytta av åtgärden.

Läs mer om detaljplanering här.
Gällande plantaxa hittar du här

Kommunen har en publik karttjänst som visar gällande detaljplaner.

I Jokkmokks kommunatlas

I direktlänk


Publicerad: 2016-09-28 14:11. Ändrad: 2021-08-09 12:57. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se