Lapplands Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden arbetar med tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämnden ska se till att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina sysslor. Detta innebär att länsstyrelsen dels med jämna mellanrum inspekterar överförmyndarna och dels utreder klagomål mot dem. Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sin syssla kan du alltså vända dig till överförmyndaren. Om du har klagomål på överförmyndarnämnden kan du vända dig till länsstyrelsen.

Klubba

Alternativ till god man och förvaltare

En god man eller förvaltare får man bara om det behövs. Det finns andra och mindre ingripande sätt som du väljer i första hand. Några exempel är hjälp av en nära anhörig, fullmakt, boendestöd enligt socialtjänstlagen, personligt om bud eller ett förmedlingskonto.

Anhörigbehörighet
Genom anhörigbehörighet kan nära anhöriga hjälpa varandra med vardagsekonomiska frågor utan fullmakt. Behörigheten gäller inte om familjemedlemmen är under 18 år eller har god man, förvaltare eller företrädare med framtidsfullmakt. Behörigheten ger rätt att ta hand om saker som gäller familjemedlemmens vardagsliv, som att betala räkningar, mat och kläder, lämna deklaration, ansöka om olika bidrag eller ansöka om äldreboende.

Anhörigbehörighet - informationsblad från Svenska bankföreningen

Anhörigbehörighet - läs lagtexten (17 kap. föräldrabalken)

Framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare. Du kan skriva den i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du till exempel råkar ut för en varaktig sjukdom eller liknande. Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft. Framtidsfullmakten gäller inte om en person har god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt - informationsblad från Svenska bankföreningen

Framtidsfullmakt - läs lagtexten (SFS 2017:310)

Boendestöd
Boendestöd är en avgiftsfri insats enligt socialtjänstlagen, som kan beviljas människor med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp med att hantera sin vardag. De kan då får stöd med till exempel personlig omsorg eller träning. Boendestöd följs upp och omprövas regelbundet.

Boendestöd

Personligt ombud
Personligt ombud är en funktion som hjälper mäniskor med svår psykisk funktionsnedsättning i kontakter med myndigheter till exempel inom socialtjänst, sjukvård och försäkringskassa. Personligt ombud är en frivillig och fristående verksamhet och insatsen är tidsbegränsad.

Personligt ombud

Förmedlingsmedel
Förmedlingsmedel är en behovsprövad insats som kan beviljas under en begränsad tid för en person som behöver komma tillrätta med sin ekonomi. Personens pengar går, via en fullmakt, in på ett konto hos Jokkmokks kommun, Biståndsenheten. Pengarna hanteras sedan enligt en överenskommelse som görs med en socialsekreterare.

För information eller ansökan om förmedlingsmedel, kontakta Biståndsenhetens Vuxenenhet via kommunens växel 0971-17 000


Publicerad: 2016-12-30 16:06. Ändrad: 2023-12-14 12:40.

Sedan 2023-01-01 har Gällivare, Jokkmokk och Pajala skapat en gemensam överförmyndarnämnd, med Gällivare som står för värdskapet. För alla frågor rörande ställföreträdarskap, gå då in på länken nedan.

Lapplands överförmyndarnämnd

Blanketter

Blanketter hittar ni här.