Barn, ungdom och familj

Socialtjänstlagen styr vår verksamhet

Socialtjänstlagen, SoL är den lag som reglerar kommunens skyldighet att arbeta med socialtjänsten. Den första paragrafen kallas för portalparagrafen. I den anges socialtjänsten övergripande mål och grundläggande värderingar. Portalparagrafen har kompletterats med bestämmelser om att barns bästa skall beaktas. Tillägget svarar mot artikel 3 i FN: s barnkonvention. Bestämmelsen syftar till att stärka barnets ställning inom socialtjänsten. Det innebär att vid åtgärder som rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på vad som är bäst just för det barnet.

 

Rådfrågning

Du kan även höra av dig till oss om det är så att du önskar rådfråga. Till exempel om du önskar rådfråga om det finns skäl till en anmälan, då behöver du inte berätta vilket barn eller ungdom det gäller. Det kan även röra sig om att du önskar få råd om vad för stöd socialtjänsten kan erbjuda.

Du har rätt att göra en anmälan anonymt. Du som har anmälningsplikt har däremot inte rätt att vara anonym, utan måste berätta vem du är.

Självklart går det även bra att ungdomar och föräldrar själva hör av sig till oss om de önskar stöd.

 

Vad gör socialnämnden?

 

Utredning

Enligt 11 kap 1 § SoL skall nämnden utan dröjsmål inleda en utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämnden kännedom och som kan föranleda någon åtgärd. Vid en utredning om barn och unga ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Utredningen kan i vissa fall genomföras utan vårdnadshavare samtycke om en underåring behöver skydd. Förlängning av utredningstiden kan ske om det finns särskilda skäl t.ex. barnpsykiatrisk utredning eller polisutredning i fall gällande övergrepp.
 
 
Frivilliga insatser kan vara:
  • Stödsamtal enskilt och/eller till familjen
  • Kontaktperson/kontaktfamilj till barnets/unge eller till familjen
  • Hemma-hos-insatser till familjen
  • Familjehem
  • Hem för vård eller boende
Tvångsinsatser ges när den enskilde inte inser ett vårdbehov och kan vara:
  • Placering i familjehem
  • Placering på hem för vård eller boende

Publicerad: 2014-08-19 14:56. Ändrad: 2024-01-16 12:05.