Barn, ungdom och familj

Socialtjänstlagen styr vår verksamhet

Socialtjänstlagen, SoL är den lag som reglerar kommunens skyldighet att arbeta med socialtjänsten. Den första paragrafen kallas för portalparagrafen. I den anges socialtjänsten övergripande mål och grundläggande värderingar. Portalparagrafen har kompletterats med bestämmelser om att barns bästa skall beaktas. Tillägget svarar mot artikel 3 i FN: s barnkonvention. Bestämmelsen syftar till att stärka barnets ställning inom socialtjänsten. Det innebär att vid åtgärder som rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på vad som är bäst just för det barnet.

Barnperspektivet

Barnsperspektivet står ibland i motsatsförhållande till ett vuxenperspektiv. Barn kan dock inte alltid ses isolerade från sina föräldrar och föräldrar inte isolerade från sina barn. Att de vuxna får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten ligger också därför i barnets intresse. Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna måste barnets intresse ha företräde.
 
I 3 kap 5 § SoL står att när en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.
 
I 5 kap1 § SoL regleras kommunens skyldighet att tillgodose barns och ungdomars behov av omsorg, stöd och skydd.

Anmälan

I 14 kap 1 § SoL står om anmälan om misshandel m.m. mot underåriga. En av socialtjänstens mest angelägna uppgifter och samtidigt en av de känsliga, är att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation får den vård och det skydd som behövs. Myndigheter har anmälningsskyldighet om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Allmänheten bör också anmäla missförhållanden till nämnden.
 
Anmäl till nämndens socialsekreterare på telefonnummer:
0971-170 00 (växel)
 
Anmälan efter kontorstid sker till Socialjouren på 112.
 

Vad gör socialnämnden?

Utredning

Enligt 11 kap 1 § SoL skall nämnden utan dröjsmål inleda en utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämnden kännedom och som kan föranleda någon åtgärd. Vid en utredning om barn och unga ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Utredningen kan i vissa fall genomföras utan vårdnadshavare samtycke om en underåring behöver skydd. Förlängning av utredningstiden kan ske om det finns särskilda skäl t.ex. barnpsykiatrisk utredning eller polisutredning i fall gällande övergrepp.
Utifrån en utredning bedöms behovet av insatser. Insatser kan vara frivilliga enligt socialtjänsten eller tvångsinsatser enligt LVU, lagen om vård av unga. Alla insatser ska planeras och ske i nära samråd med dem/den det gäller.
 
Frivilliga insatser kan vara:
  • Stödsamtal enskilt och/eller till familjen
  • Kontaktperson/kontaktfamilj till barnets/unge eller till familjen
  • Hemma-hos-insatser till familjen
  • Familjehem
  • Hem för vård eller boende
Tvångsinsatser ges när den enskilde inte inser ett vårdbehov och kan vara:
  • Placering i familjehem
  • Placering på hem för vård eller boende

Publicerad: 2014-08-19 14:56. Ändrad: 2021-05-04 08:17.